ZWROTY I REKLAMACJE

Zwroty - prawo odstąpienia od umowy.

1.1. Z zastrzeżeniem punktu 1.4. poniżej, Klient będący konsumentem w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks Cywilny (Dziennik Ustaw z 1964 r. Nr 16, poz. 93 ze zm.) może w ciągu 14 dni od daty dostawy zamówionych produktów odstąpić od umowy bez podawania przyczyny. Przed upływem 14 dni Klient powinien wysłać oświadczenie o odstąpieniu.

1.2. Aby skorzystać z prawa odstąpienia od umowy, Klient powinien złożyć oświadczenie o odstąpieniu od umowy, które powinno zawierać numer zamówienia oraz datę zakupu. Ponadto powinno zawierać numer konta bankowego oraz nazwisko posiadacza konta bankowego, jeśli Klient chce otrzymać zwrot na konto bankowe inne niż to, z którego dokonano pierwotnego zakupu.

1.2.1. Aby skorzystać z prawa odstąpienia od umowy, Klient może użyć formularza odstąpienia od umowy dołączonego jako Załącznik 1 poniżej.

1.2.2. Zalecaną przez Sprzedawcę (Windy Woods Care LLC z siedzibą w Skawinie) metodą odstąpienia jest wysłanie wypełnionego formularza na adres e-mail Sprzedawcy: office@windywoods.pl.

1.3. Do formularza wymienionego w punkcie 1.2. powyżej, klient powinien dołączyć dowód zakupu produktu lub inny zapis potwierdzający zakup.

1.4. Prawo do odstąpienia od umowy nie ma zastosowania do umów, o których mowa w art. 38 ustawy o prawach konsumenta z dnia 20 maja 2014 r., w tym w szczególności do umów sprzedaży następujących produktów:

1.4.1. niestandardowych, wyprodukowanych według specyfikacji konsumenta lub służących zaspokojeniu jego indywidualnych potrzeb;

1.4.2. dostarczanych w szczelnie zamkniętym opakowaniu, które po otwarciu opakowania nie może być zwrócone z powodów ochrony zdrowia lub higieny, jeśli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;

1.4.3. które po dostarczeniu, ze względu na swoją naturę, stają się nierozłączne z innymi rzeczami.

1.5. Klient jest zobowiązany niezwłocznie zwrócić produkty objęte oświadczeniem o odstąpieniu od umowy, jednak nie później niż w ciągu 14 dni od daty, w której odstąpił od Umowy Sprzedaży, na następujący adres: ul. Torowa 46, 32-050 Kraków, Polska.

1.5.1. Przed upływem 14 dni Klient powinien zwrócić produkty.

1.5.2. Produkty są zwracane na koszt Klienta.

1.6. Sprzedawca niezwłocznie, lecz nie później niż w ciągu 14 dni od dnia otrzymania od Klienta oświadczenia o całkowitym lub częściowym odstąpieniu od umowy, zwróci Klientowi zapłatę dokonaną przez Klienta za zwrócone produkty. W przypadku całkowitego odstąpienia od umowy Sprzedawca zwróci również Klientowi poniesione koszty dostawy w wysokości odpowiadającej najtańszej opcji wysyłki dostępnej w ofercie sklepu.

1.6.1. Sprzedawca może wstrzymać się z dokonaniem zwrotu płatności, o których mowa w punkcie 1.6. powyżej, do chwili zwrotu przez Klienta produktów objętych odstąpieniem od umowy lub do chwili dostarczenia przez Klienta potwierdzenia ich odesłania, w zależności od tego, które z tych zdarzeń nastąpi wcześniej.

1.6.2. Zwrot płatności zostanie dokonany przy użyciu metody płatności używanej przez Klienta. Jeśli zwrot w takiej formie nie jest możliwy, zwrot zostanie dokonany przelewem bankowym na konto bankowe podane przez Klienta.

1.7. Przed odstąpieniem od umowy Klient nie powinien korzystać z produktów w sposób wykraczający poza konieczny do ustalenia charakteru, cech i funkcjonowania produktów. W przeciwnym razie Klient będzie odpowiedzialny za zmniejszenie wartości produktów.

1.8. Prawo do odstąpienia od umowy nie wpływa na prawa Klienta wynikające z odpowiedzialności Sprzedawcy za niezgodność produktu z umową oraz gwarancji producenta.

Reklamacje.

2.1. Sprzedawca jest zobowiązany dostarczyć produkty wolne od wad i odpowiada za wszelkie wady produktów.

2.2. Przed odbiorem produktów możliwe jest sprawdzenie stanu produktów w obecności kuriera. Sprzedawca zaleca nie przyjmować uszkodzonych produktów.

2.3. Po odebraniu produktu, w przypadku niezgodności produktu z umową, Klient ma prawo zgłosić reklamację, wysyłając ją wraz z dowodem zakupu produktu i zdjęciami produktu na adres e-mail Sprzedawcy: office@windywoods.pl.

2.3.1. Reklamacje powinny zawierać opis wady oraz wniosek Klienta dotyczący sposobu jej usunięcia.

2.4. W przypadku wystąpienia niezgodności produktu z umową, Klient może żądać jednego z następujących sposobów usunięcia wady:

2.4.1. bezpłatna naprawa produktu;

2.4.2. wymiana produktu na nowy;

2.4.3. obniżenie ceny;

2.4.4. odstąpienie od umowy, jeżeli wada jest istotna.

2.5. Reklamacja powinna zostać rozpatrzona w ciągu 14 dni od daty otrzymania jej przez Sprzedawcę.

2.6. W przypadku uwzględnienia reklamacji, Sprzedawca zobowiązuje się naprawić produkt, wymienić go na nowy, obniżyć cenę produktu lub zwrócić jego wartość.

2.7. Sprzedawca nie odpowiada za uszkodzenia produktów wynikające z niewłaściwego użytkowania przez Klienta, chyba że takie ryzyko zostało przez Sprzedawcę wyraźnie określone w umowie sprzedaży lub w instrukcji użytkowania produktu.

2.8. Klient może skorzystać z formularza reklamacyjnego znajdującego się w Załączniku 2 poniżej. Jeśli Klient zdecyduje się na wysłanie reklamacji drogą e-mailową, zalecane jest dołączenie zdjęć produktu. W przypadku reklamacji związanych z wadą produktu, Klient może również dołączyć dowód zakupu.