1. Definicje
    • Wskazanym poniżej oznaczeniom należy przypisywać w treści regulaminu wskazane poniżej znaczenie:
     • Sprzedawca – Windy Woods Care Sp. z o.o. z siedzibą w Skawinie, ul. Torowa 46, 32-050 Skawina, wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy dla Krakowa - Śródmieścia w Krakowie, I Wydział Gospodarczy KRS pod numerem KRS: 0001067029, NIP: 944-228-51-80, REGON: 526842967.
     • Sklep – sklep internetowy prowadzony przez Sprzedawcę pod adresem internetowym https://www.windywoods.co/.
     • Produkty – towary handlowe dystrybuowane przez Sprzedawcę na rzecz Klientów w ramach Sklepu.
     • Klient – osoba fizyczna, która w ramach Sklepu chce zawrzeć ze Sprzedawcą umowę zakupu Produktów.
     • Konsument – osoba będąca konsumentem w myśl przepisów ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. - Kodeks cywilny (Dz.U. 1964 nr 16 poz. 93 ze zm.).
     • Koszyk – funkcjonalność Sklepu umożliwiająca wyświetlenie wybranych przez Klienta Produktów do zakupu, a także wprowadzenie i modyfikację danych zamówienia takich jak: liczba Produktów, adres dostawy, dane do faktury, sposób dostawy, formy płatności, a także wpisanie numeru kodu rabatowego lub karty upominkowej.
     • Cena – cena Produktu wyrażona w złotych polskich i uwzględniająca podatek VAT, lecz nie uwzględniająca Kosztów dostawy; Sprzedawca zastrzega sobie prawo do zmiany cen Produktów znajdujących się w ofercie, wprowadzania nowych Produktów do oferty Sklepu, przeprowadzania i odwoływania akcji promocyjnych na stronach Sklepu bądź wprowadzania w nich innych zmian.
     • Koszty dostawy – opłata za dostawę kupionych Produktów na wskazany przez Klienta adres wyrażona w złotych polskich i uwzględniająca podatek VAT (w tym opłaty za transport, dostarczenie, usługi pocztowe); Koszty dostawy widoczne są w Koszyku i mogą być sprawdzone przez Klienta przed złożeniem zamówienia.
     • Umowa Sprzedaży – umowa zawierana przez Klienta i Sprzedawcę, na mocy której Sprzedawca sprzedaje Klientowi Produkty, a Klient te Produkty kupuje w zamian za zapłatę Ceny.
     • Dostawca Płatności OnLine – podmiot zajmujący się obsługą płatności OnLine; Klient przy dokonywaniu zamówienia ma możliwości wyboru jednego z niżej wymienionych Dostawców Płatności OnLine: Przelewy24, Stripe lub Paypal
     • Realizacja Umowy Sprzedaży – dokonanie przez Kuriera dostawy zakupionych przez Klienta Produktów, na wskazany przez Klienta w Koszyku adres.
     • Kurier – podmiot zajmujący się dostawą zamówienia na adres wskazany w Koszyku przez Klienta; Klient przy dokonywaniu zamówienia ma możliwości wyboru jednego z niżej wymienionych Kurierów:
     • Rejon Dostaw – obszar działalności Sprzedawcy, na terenie którego dokonuje on dostaw w ramach Realizacji Umowy Sprzedaży; Rejon Dostaw widoczny jest w Sklepie i powinien być sprawdzony przez Klienta przed złożeniem zamówienia.
     • Centrum Obsługi Klienta – centrum obsługi Klienta prowadzone przez Sprzedawcę telefonicznie pod numerem: 530 919 688 w dni robocze w godzinach od 9 do 15. oraz elektronicznie pod adresem: office@windywoods.pl
     • Przedsprzedaż - możliwość zamówienia Produktów przed datą ich premiery.
     • Regulamin – niniejszy Regulamin wraz z załącznikami.
   1. Rejestracja w Sklepie
    • Rejestracja w Sklepie umożliwia Klientowi:
     • wprowadzanie, edytowanie lub usuwanie danych, w tym adresów dostawy;
   • W celu rejestracji w Sklepie, tj. założenia konta Klienta, należy na stronie Sklepu wypełnić formularz rejestracyjny, podając imię̨ i nazwisko lub nick (pseudonim), adres e-mail oraz hasło, a także zapoznać się i zaakceptować postanowienia niniejszego Regulaminu.
   • Po wypełnieniu i przesłaniu formularza rejestracyjnego przez Klienta, na podany przez Klienta adres poczty elektronicznej Sprzedawca przesyła potwierdzenie dokonania rejestracji. Z tą chwilą proces rejestracji zostaje zakończony.
   • Rejestracja w Sklepie, jak również̇ korzystanie z funkcjonalności Sklepu, są̨ nieodpł Dokonanie rejestracji oznacza zawarcie przez Klienta ze Sprzedawcą umowy o świadczenie usługi elektronicznej polegającej na prowadzeniu konta Klienta, na zasadach określonych w niniejszym Regulaminie.
   • Po zarejestrowaniu się̨ w Sklepie każdorazowe logowanie odbywa się̨ przy użyciu danych podanych w formularzu rejestracyjnym albo zmienionych następnie za pomocą̨ ustawień́ konta Klienta.
   • Konto utworzone w wyniku rejestracji prowadzone jest dla Klienta przez czas nieoznaczony. Klient może zrezygnować́ z prowadzenia konta w Sklepie i zażądać jego usunięcia w każdym czasie. Z tytułu rezygnacji i usunięcia konta nie są̨ pobierane jakiekolwiek opł
   • W celu usunięcia konta Klienta ze Sklepu należy skontaktować z Centrum Obsługi Klienta – telefonicznie lub mailowo na numer/adres e-mail wskazany w pkt. 1.1.14 powyżej. Dyspozycja usunięcia konta jest przyjmowania do realizacji po potwierdzeniu, czy osoba występująca z żądaniem jest posiadaczem tego konta. Usunięcie konta następuje niezwłocznie i oznacza rozwiązanie przez Klienta umowy ze Sprzedawcą o świadczenie usług drogą elektroniczną, której przedmiotem jest prowadzenie konta Klienta.
   • Sprzedawca jest uprawniony do zablokowania konta Klienta w przypadkach przewidzianych w powszechnie obowiązujących przepisach prawa, jak również z innych ważnych powodów, którymi są̨:
    • naruszenie przez Klienta przy korzystaniu ze Sklepu powszechnie obowiązujących przepisów prawa, praw osób trzecich, dóbr osobistych osób trzecich lub zasad współżycia społecznego;
    • inne powtarzające się̨ (minimum dwukrotne) naruszenie przez Klienta postanowień́ niniejszego Regulaminu.
   • O zamiarze zablokowania konta Klienta Klient zostanie powiadomiony na adres poczty elektronicznej aktualnie zarejestrowany w Sklepie. Zablokowanie konta zgodnie z postanowieniem ustępu poprzedzającego, oznacza rozwiązanie z Klientem umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną w trybie natychmiastowym.
   • Od decyzji Sprzedawcy o zablokowaniu konta Klientowi przysługuje wniosek o ponowne rozpoznanie sprawy. Wniosek wymaga formy pisemnej pod rygorem nieważności i musi być wysłany na adres siedziby Sprzedawcy wskazany w pkt. 1.1.1. powyżej. Decyzja wydana po ponownym rozpoznaniu sprawy jest ostateczna.
   1. Zasady korzystania ze Sklepu
    • Do korzystania ze Sklepu niezbędne jest:
     • ………………(dane techniczne, np. przeglądarka internetowa, włączona obsługa plików cookies itp.)……………………….
    • Klient ponosi   opłaty   związane   z   dostępem   do   sieci   Internet   zgodnie   z taryfami swojego operatora telekomunikacyjnego.
    • Klient zobowiązany jest do korzystania ze Sklepu zgodnie z przepisami prawa oraz zasadami współżycia społecznego. W szczególności zabronione jest wprowadzanie przez Klienta jakichkolwiek treści bezprawnych.
    • Sprzedawca nie odpowiada za problemy w funkcjonowaniu Sklepu wynikające z przyczyn niedotyczących Sprzedawcy, w szczególności operatorów telekomunikacyjnych.
    • Sprzedawca jest uprawniony do zmian i modyfikacji Sklepu i jego funkcjonalności, dążąc do poprawy jego funkcjonowania.
    • Wszelkie treści umieszczone w Sklepie, w tym znaki towarowe, zdjęcia, opisy podlegają ochronie prawnej. Jakiekolwiek ich wykorzystywanie w całości lub poszczególnych części stanowi naruszenie prawa.
    • Logowanie do Sklepu odbywa się̨ poprzez wpisanie w formularzu logowania adresu e-mail oraz hasła podanych przy rejestracji konta Klienta. Dane podane przy rejestracji konta mogą̨ zostać́ zmienione po zalogowaniu się na konto Klienta w zakładce „.
     • Klient zobowiązany jest do zachowania w tajemnicy loginu i hasła do swojego konta w Sklepie.
     • Hasło stanowi informację poufną do wyłącznej wiadomości Klienta.
    • Wraz z zarejestrowaniem się

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

   1. Złożenie zamówienia przez Klienta
    • Klient może składać zamówienia 24 h na dobę, w każdy dzień tygodnia.
    • Przeglądanie asortymentu Sklepu nie wymaga zakładania konta. Składanie zamówień przez Klienta na Produkty znajdujące się w asortymencie Sklepu możliwe jest albo po założeniu konta zgodnie z postanowieniami pkt. 2. i 3. Regulaminu albo przez podanie niezbędnych danych osobowych i adresowych umożliwiających realizację zamówienia bez zakładania konta.
    • Lista towarów na stronie Sklepu (https://www.windywoods.co/) jest katalogiem najczęściej dostarczanych przez Sklep Produktów. Ich dostępność każdorazowo potwierdzana będzie po weryfikacji zamówienia.
    • W celu złożenia zamówienia Klient wybiera Produkty, które chce zakupić od Sprzedawcy, i dodaje je do Koszyka. Następnie wypełnia dostępny w Koszyku formularz zamówienia.
     • W sekcji „Koszyk” Klient ma możliwość podglądu wybranych Produktów oraz możliwość zmiany ich ilości. Klient dysponujący kodem rabatowym lub kartą upominkową ma ponadto możliwość skorzystania z powyższych poprzez wpisanie ich w wyznaczone w tej sekcji miejsce o nazwie „Kod promocyjny”.
      • Kody rabatowe posiadają̨ okres ważności, w czasie którego Klient może skorzystać́ z oferowanego rabatu. Po upływie daty ważności kodu rabatowego, skorzystanie z kodu rabatowego jest niemożl
      • Kod rabatowy nie może być łączony z żadnym innym kodem rabatowym oraz innymi promocjami, chyba, że regulamin danej promocji stanowi inaczej.
     • W sekcji „Dane osobowe” Klient zobowiązany jest bądź do zalogowania się na swoje konto, o którym mowa w pkt. 2. i 3. powyżej, bądź do wypełnienia formularza zamówienia prawidłowymi i aktualnymi danymi, które są niezbędne do realizacji zamówienia (dane obligatoryjne), tj.:
      • imię,
      • nazwisko,
      • adres e-mail,
      • adres dostawy (ulica i nr, kod pocztowy, miasto, kraj),
      • numer telefonu,
      • w razie woli otrzymania faktury VAT – również dane niezbędne do wystawienia faktury VAT (NIP, firma),

   jak również do zaakceptowania Polityki prywatności oraz niniejszego Regulaminu (zgoda obligatoryjna). Poprzez zaznaczenie w formularzu zgody na niniejszy Regulamin i Politykę prywatności Klient oświadcza, że zapoznał się z nimi i akceptuje ich postanowienia, a jednocześnie zobowiązuje się do ich przestrzegania. Klient może ponadto zaakceptować wysyłanie przez Sprzedawcę na wskazany przez Klienta adres e-mail newslettera (zgoda dobrowolna).

   • W sekcji „Sposób dostawy” Klient dokonuje wyboru Kuriera.
    • Do ceny każdego zamówienia (sumy Cen Produktów wybranych w Koszyku) doliczone zostaną Koszty Dostawy, w zależności od wybranego przez Klienta Kuriera.
    • Koszty Dostawy widoczne są w wierszu przy każdym Dostawcy.
   • W sekcji „Sposób płatności” Klient dokonuje wyboru Dostawcy Płatności OnLine.
   • Złożenie zamówienia następuje poprzez wybranie przycisku „Zamówienie z obowiązkiem zapłaty”, powodującego przesłanie zamówienia Klienta do Sprzedawcy. Złożenie zamówienia przez Klienta oznacza złożenie Sprzedawcy oferty zawarcia Umowy Sprzedaży (kupna) zamówionego Produktu. Oferta jest wiążąca dla Klienta, jeżeli Sprzedawca niezwłocznie potwierdzi jej otrzymanie.
   • Sprzedawca uprawniony jest do wprowadzenia maksymalnej liczby sztuk określonego Produktu lub kategorii Produktów, objętej jednym zamówieniem. Informacje o ograniczeniach dotyczących maksymalnej liczby sztuk określonego Produktu lub kategorii Produktów, objętej jednym zamówieniem, dostępne są̨ w Sklepie.
   • W przypadku konieczności zmiany danych wskazanych w Formularzu, Klient winien skontaktować się ze Sprzedawcą na wskazany w pkt. 1.1.14. adres poczty elektronicznej lub pod wskazany tam numer telefonu.
   • Sprzedawca zastrzega sobie prawo do dodatkowej weryfikacji danych wskazanych przez Klienta w drodze kontaktu telefonicznego lub elektronicznego – odpowiednio na numer telefonu / adres mailowy wskazany przez Klienta w formularzu.
   1. Przyjęcie zamówienia przez Sprzedawcę – zawarcie Umowy Sprzedaży
    • Po złożeniu zamówienia, na adres poczty elektronicznej Klienta wskazany w procesie składania zamówienia (sekcja „Dane osobowe”) zostanie wysłane potwierdzenie otrzymania przez Sprzedawcę zamówienia złożonego przez Klienta.
    • Po otrzymaniu zamówienia Sprzedawca niezwłocznie przystępuje do skompletowania Produktów w nim wymienionych, z zastrzeżeniem treści pkt. 8. Regulaminu. O kolejności kompletowania zamówień decyduje kolejność złożenia ich przez Klientów za pośrednictwem Sklepu.
    • Jeżeli realizacja zamówienia jest możliwa, na adres poczty elektronicznej Klienta wysłana zostanie wiadomość́ elektroniczna z potwierdzeniem przyjęcia zamówienia do realizacji.
     • Potwierdzenie przyjęcia zamówienia jest oświadczeniem Sprzedawcy o przyjęciu oferty, o której mowa w pkt. 4.4.5 powyże
     • Z chwilą potwierdzenia przyjęcia zamówienia dochodzi pomiędzy Klientem a Sprzedawcą do zawarcia Umowy Sprzedaży dotyczącej tego zamówienia.
     • Umowa zawarta pomiędzy Klientem a Sprzedawcą dotycząca zakupu danego Produktu ma charakter terminowy i trwa przez okres realizacji zamówienia. Miejscem spełnienia świadczenia związanego z zakupem Produktów w Sklepie jest adres dostawy wskazany przez Klienta w sekcji „Dane osobowe”.
   1. Zasady płatności
    • Klient ma możliwość wyboru następujących form płatności online:
     • płatność z góry kartą debetową/kredytową. 
    • Brak jest możliwości wyboru płatności przy odbiorze.
    • W przypadku wyboru przez Klienta płatności za zamówienie z góry, Klient jest obowiązany do zapłaty pełnej Ceny za zamówiony Produkt, w tym za Koszty Dostawy, nie później niż̇ w terminie 7 dni od dnia otrzymania przez Klienta potwierdzenia przyjęcia przez Sprzedawcę zamówienia do realizacji. Zamówienie nieopłacone w terminie 7 dni od dnia otrzymania przez Klienta potwierdzenia przyjęcia przez Sprzedawcę zamówienia do realizacji zostanie automatycznie anulowane a Sprzedawca jest zwolniony z obowiązku jego realizacji.
    • W momencie przekazania Sprzedawcy przez Dostawcę Płatności OnLine potwierdzenia dokonania płatności przez Klienta lub uznania rachunku bankowego Sprzedawcy, o którym mowa w pkt. 6.1.3. powyżej, kwotą należną Sprzedawcy tytułem realizacji złożonego przez Klienta zamówienia, następuje wykonanie zobowiązania zapłaty z tytułu Umowy Sprzedaży ciążącego na Kliencie i zamówienie uznaje się za opłacone.
   2. Realizacja Umowy Sprzedaży
    • Rozpoczęcie Realizacji Umowy Sprzedaży przez Sprzedawcę następuje niezwłocznie po przekazaniu Sprzedawcy potwierdzenia dokonania płatności lub uznaniu rachunku Sprzedawcy, o czym mowa w pkt. 6.4. powyżej, z zastrzeżeniem treści pkt. 8. Regulaminu.
    • Sprzedawca dostarcza Produkty objęte Umową Sprzedaży za pośrednictwem Kuriera wyłącznie w Rejonie Dostaw.
    • Orientacyjny czas nadania przesyłki z przedmiotem zamówienia to 2 dni roboczych, licząc od dnia przyjęcia zamówienia do realizacji przez Sprzedawcę, jednak nie wcześniej niż przed dokonaniem przez Klienta zapłaty, o której mowa w pkt. 6.4 i z zastrzeżeniem treści pkt. 8. Regulaminu. W/w termin to orientacyjny czas liczony od momentu przyjęcia zamówienia do realizacji do chwili wysłania przedmiotu zamówienia do Klienta za pośrednictwem Kuriera. Czas realizacji zamówienia uzależniony jest od dostępności danego Produktu.
    • Sprzedawca nie realizuje dostaw w dni ustawowo wolne od pracy oraz w niedziele, objęte ustawowym zakazem handlu. W przypadku wyznaczenia innych, niż określone w zdaniu poprzednim, dni nierealizowania dostaw, Sprzedawca z odpowiednim wyprzedzeniem umieści o tym informację w Sklepie.
    • Sprzedawca dostarcza Produkty objęte Umową Sprzedaży, wraz z paragonem fiskalnym bądź fakturą VAT (jeżeli Klient uzupełnił w formularzu dane, o których mowa w pkt. 4.4.2.6. powyżej).
   3. Przedsprzedaż
    • Klient ma możliwość zamówienia Produktu, który nie miał jeszcze swojej premiery, ale jest informacyjnie prezentowany w katalogu produktowym Sklepu.
     • Produkt taki oznaczony etykietą „Zapowiedź”.
     • Na karcie produktowej podana jest data premiery Produktu.
    • Proces zamawiania Produktów, o których mowa w pkt. 8.1. powyżej, w przedsprzedaży przebiega analogicznie do Produktów, które są dostępne w regularnej sprzedaży.
     • Produkty te można zamówić oddzielnie lub łącznie z produktami o innym statusie.
     • Data realizacji i wysyłki zamówienia uzależniona jest jednak od daty ukazania się Produktu w regularnej sprzedaży. Termin ten podany jest zarówno na karcie produktowej, w Koszyku podczas procesu składania zamówienia, w historii zamówienia oraz w wiadomościach e-mail przesłanych po złożeniu zamówienia.
     • Produkty dostępne w regularnej sprzedaży zamówione w jednym zamówieniu wraz z produktem w przedsprzedaży, zostaną wysłane dopiero po skompletowaniu wszystkich produktów, czyli po ukazaniu się wszystkich produktów będących w zamówieniu.
    • Sprzedawca zastrzega sobie prawo do możliwej zmiany terminów ukazania się Produktu, co oznacza jednocześnie zmianę terminów realizacji złożonych już zamówień zawierających Produkty w przedsprzedaży. Każdorazowo w takiej sytuacji Klienci, którzy złożyli zamówienie będą poinformowani e-mailowo o nowym terminie realizacji zamówienia.
    • Klientowi przysługuje prawo do zmiany lub anulowania zamówienia na Produkty oferowane w przedsprzedaży do momentu przekazania zamówienia do wysyłki. W tym celu należy skontaktować się z Centrum Obsługi Klienta pod numerem telefonu/adresem e-mail wskazanym w pkt 1.1.14. powyżej.
   4. Ochrona danych osobowych
    • Administratorem danych osobowych Klientów jest Windy Woods Care Sp. z o.o. z siedzibą w Skawinie, ul. Torowa 46, 32-050 Skawina, wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy dla Krakowa - Śródmieścia w Krakowie, I Wydział Gospodarczy KRS pod numerem KRS: 0001067029, NIP: 944-228-51-80, REGON: 526842967, jako właściciel i administrator Sklepu świadczący usługi drogą elektroniczną.
    • Administrator danych osobowych zapewnia realizację uprawnień wynikających z Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (określane jako „RODO” lub „Ogólne Rozporządzenie o Ochronie Danych”).
    • Podanie danych przez Klienta jest dobrowolne, jednak niezbędne do realizacji Umowy Sprzedaży. Bez możliwości przetwarzania danych osobowych administrator nie jest w stanie zrealizować zamówienia i spełnić wymogów prawnych. W tym przypadku za zawarcie Umowy Sprzedaży uznaje się złożenie zamówienia w Sklepie.
    • Więcej informacji na temat ochrony danych osobowych przez administratora dostępne jest w dokumencie pod nazwą „Polityka prywatności” 
   5. Prawo odstąpienia od Umowy Sprzedaży
    • Z zastrzeżeniem pkt. 10.4. poniżej, Klient będący Konsumentem może w terminie 14 dni od dnia doręczenia mu zamówionych Produktów, odstąpić od Umowy Sprzedaży bez podawania przyczyny. Do zachowania terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem.
    • Aby skorzystać z prawa odstąpienia od umowy, Klient powinien złożyć oświadczenie o odstąpieniu od umowy, wskazując numer zamówienia oraz datę zakupu.
     • W celu realizacji prawa do odstąpienia od umowy Klient może skorzystać z formularza oświadczenia o odstąpieniu od umowy stanowiącego załącznik nr 1 do niniejszego Regulaminu.
     • Rekomendowanym przez Sprzedawcę sposobem odstąpienia od umowy jest przesłanie wypełnionego formularza mailowo na adres e-mail Sprzedawcy wskazany w pkt. 1.1.14. niniejszego Regulaminu.
    • Do oświadczenia, o którym mowa w pkt. 10.2. powyżej, Klient powinien dołączyć dowód zakupu Produktu, lub w inny sposób ten zakup udokumentować.
    • Prawo odstąpienia od Umowy Sprzedaży nie przysługuje w odniesieniu do umów, o których mowa w art. 38 ustawy z dn. 20 maja 2014 roku o prawach konsumenta, w tym w szczególności umów sprzedaży następujących Produktów:
     • nieprefabrykowanych, wyprodukowanych według specyfikacji konsumenta lub służących zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb;
     • dostarczanych w zapieczętowanym opakowaniu, których po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;
     • które po dostarczeniu, ze względu na swój charakter, zostają nierozłącznie połączone z innymi rzeczami.
    • Klient ma obowiązek zwrócić Produkty, których dotyczy oświadczenie o odstąpieniu od umowy niezwłocznie, jednak nie później niż w terminie 14 dni od dnia, w którym odstąpił od Umowy Sprzedaży, na adres siedziby Sprzedawcy wskazany w pkt. 1.1.1.
     • Do zachowania terminu wystarczy odesłanie Produktów przed jego upływem.
     • Zwrot Produktów następuje na koszt Klienta.
    • Sprzedawca niezwłocznie, ale nie później niż w ciągu 14 dni od otrzymania od Klienta oświadczenia o całościowym lub częściowym odstąpieniu od umowy, zwróci Klientowi dokonaną przez niego płatność za zwrócone Produkty. W przypadku całościowego odstąpienia od Umowy Sprzedaży Sprzedawca zwróci Klientowi także poniesione przez Klienta Koszty Dostawy w wysokości odpowiadającej najtańszej opcji przesyłki dostępnej w ofercie Sklepu.
     • Sprzedawca może wstrzymać się ze zwrotem płatności, o których mowa w pkt. 10.6. powyżej, do chwili dokonania przez Klienta zwrotu Produktów, których dotyczy odstąpienie od umowy, lub dostarczenia przez Klienta potwierdzenia, że Produkty te odesłał, w zależności od tego, które z tych zdarzeń (zwrot czy dostarczenie potwierdzenia) nastąpi wcześniej.
     • Zwrot płatności zostanie dokonany przy użyciu sposobu zapłaty, jakiego użył Klient. Jeżeli zwrot w formie, o której mowa w zdaniu poprzedzającym, nie jest możliwy, zwrot płatności dokonany zostanie przelewem na wskazane przez Klienta konto bankowe.
    • Przed odstąpieniem od Umowy Sprzedaży, Klient nie powinien korzystać z Produktów w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania Produktów. W przeciwnym razie, Klient będzie ponosił odpowiedzialności za zmniejszenie wartości Produktów.
    • Uprawnienie do odstąpienia od umowy nie wyłącza uprawnień Klienta wynikających z odpowiedzialności Sprzedawcy z tytułu niezgodności Produktu z umową oraz gwarancji producenta.
   6. Reklamacje
    • Sprzedawca zobowiązany jest dostarczyć Produkty wolne od wad i ponosi on odpowiedzialność za ewentualne wady Produktów.
    • Klient przed dokonaniem odbioru Produktów ma możliwość sprawdzenia ich w obecności Kuriera. Sprzedawca zaleca nieprzyjmowanie uszkodzonych Produktów.
    • W przypadku stwierdzenia niezgodności Produktu z Umową Sprzedaży po jego wydaniu Klient ma prawo złożyć reklamację, przesyłając jej treść wraz z dowodem zakupu Produktu i zdjęciami Produktu na adres mailowy wskazany w pkt. 1.1.14 niniejszego Regulaminu.
     • W celu złożenia reklamacji Klient może skorzystać z formularza reklamacji stanowiącego załącznik nr 2 do niniejszego Regulaminu.
    • Reklamacja zostanie rozpatrzona w terminie 14 dni od daty złożenia jej przez Klienta.
     • O sposobie jej rozpatrzenia Klient zostanie poinformowany przez Sprzedawcę elektronicznie na adres e-mail wskazany przez Klienta w sekcji „Dane osobowe”, o której mowa w pkt. 4.4.2 niniejszego Regulaminu.
    • W przypadku pozytywnego rozpatrzenia reklamacji Produkt zostanie wymieniony na inny, pełnowartościowy, a jeżeli powyższe nie będzie możliwe – wedle decyzji Klienta Sprzedawca zwróci Klientowi kwotę pieniężną w wysokości Ceny wadliwego Produktu oraz poniesionych przez niego w związku z jego zakupem Kosztów dostawy albo obniży Cenę Produktu albo wymieni Produkt na inne, dostępne w Sklepie Produkty o łącznej wartości w wysokości poniesionej przez Klienta Ceny zakupionego, wadliwego Produktu.
     • W przypadku konieczności zwrotu do Sprzedawcy wadliwego Produktu, Sprzedawca zamówi Kuriera, który odbierze wadliwy Produkt od Klienta. Klient nie ponosi żadnych związanych z tym kosztów.
     • Klient zobowiązany jest do należytego zapakowania zwracanego Produktu (Sprzedawca rekomenduje zwrot Produktu w oryginalnym opakowaniu). Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za uszkodzenia mechaniczne powstałe w czasie od momentu doręczenia Klientowi Produktu do momentu doręczenia zwracanego Produktu do Sprzedawcy.
     • Klient ma prawo do zwrotu niezbędnych i uzasadnionych, a poniesionych w związku z dokonywaniem zwrotu Produktu kosztów, po uprzednim przedłożeniu Sprzedawcy dowodu ich poniesienia.
     • Zwrot pieniędzy nastąpi niezwłocznie po przesłaniu do Klienta informacji o sposobie załatwienia reklamacji przy użyciu sposobu zapłaty, jakiego użył Klient, a jeżeli nie jest to możliwe – na rachunek bankowy wskazany przez Klienta.
    • Sprzedawca zapewnia gwarancję na dostarczony Produkt przez okres 24 miesięcy.
     • Okres gwarancji rozpoczyna się od momentu doręczenia Produktu Klientowi.
     • Okres gwarancji przedłuża się o czas dokonywanej przez Sprzedawcę naprawy gwarancyjnej Produktu. W razie wymiany w ramach naprawy gwarancyjnej Produktu lub jego części, okres gwarancyjny rozpoczyna swój bieg na nowo.
     • Gwarancja obejmuje wady produkcyjne i inne Produktu, z wyjątkiem wad powstałych w wyniku:
      • nieprofesjonalnego i nieostrożnego używania Produktu,
      • używania Produktu niezgodnie z jego przeznaczeniem,
      • uszkodzeń mechanicznych Produktu,
      • normalnego zużycia Produktu spowodowanego jego użytkowaniem.
   1. Pozasądowe sposoby rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń
    • W razie sporu ze Sprzedawcą lub jakichkolwiek wątpliwości co do swoich praw, Klient ma możliwość skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń. W tym celu Klient może złożyć skargę za pośrednictwem unijnej platformy internetowej ODR dostępnej pod adresem: http://ec.europa.eu/consumers/odr/.
    • Dostęp do pozasądowych procedur rozwiązywania sporów zapewniają np. stałe polubowne sądy konsumenckie działające w strukturach Inspekcji Handlowej. Klient może również zwrócić się o pomoc prawną do Miejskiego/Powiatowego Rzecznika Konsumenta, Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów, oraz innych organizacji konsumenckich, takich jak Federacja Konsumentów, Stowarzyszenie Konsumentów Polskich oraz Europejskie Centrum Konsumenckie, na zasadach obowiązujących w tych organizacjach.
   2. Postanowienia końcowe
    • We wszelkich sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie przepisy ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. - Kodeks cywilny (Dz.U. 1964 nr 16 poz. 93 ze zm.), ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz.U. 2014 poz. 827 ze zm.) oraz innych odpowiednich ustaw.
    • Wszelkie wątpliwości wynikające z interpretacji Regulaminu należy interpretować w sposób zapewniający zgodność niniejszego Regulaminu z bezwzględnie obowiązującymi przepisami prawa.
    • Wszelkie spory wynikające z Umowy Sprzedaży, w przypadku braku polubownego rozwiązania, będą rozpatrywane przez właściwy sąd powszechny określony według przepisów ustawy z dnia 17 listopada 1964 r. - Kodeks postępowania cywilnego (Dz.U. 1964 nr 43 poz. 296 ze zm.).
   Sprzedawca zastrzega sobie prawo do zmiany niniejszego Regulaminu, o czym poinformuje Klienta z co najmniej 7-dniowym wyprzedzeniem. Zmiany nie mogą naruszać praw Klienta wynikających z zamówień złożonych przed wprowadzeniem zmiany. Zmiana Regulaminu wchodzi w życie w terminie 7 dni od opublikowania w Sklepie.